Meny Lukk

Forfatter: Admin Strator

Styrets årsberetning 2016

ÅRSBERETNING

Styrets rapport 2016

Årsmøtet 31.3.2016

Følgende ble valgt til styret:
Trond Øverland, leder (gjenvalgt igjen på oppfordring, denne gang kun for ett år)
Elizabeth Vindenes, nestleder, (tidligere gjenvalgt på oppfordring, siste år i sin 2-års periode)
Dagny Catarina Dessen, kasserer (siste år i sin 2-års periode)
Anne Wold, styremedlem, (siste år i sin 2-års periode)
Gry S. Wille, varamedlem, (siste år i sin 2-års periode)

Etisk råd består av:
Mariann Marthinussen (leder)
Mona Lisa Lundestad
Lise Rivelsrød

Valgkomite: Trond Øverland, Ingeborg R. Reber (tidl. styremedlem), Liv Moger (tidl. varamedlem)

Styrets arbeid

Året 2016 ble et rolig år for vår forening, etter det foregående jubileumsåret med flere større aktiviteter.

Samarbeid / sammenslåing med NFPT

Noe som ble drøftet inngående fra høsten 2016 av er et nærmere samarbeid og til og med en evt. sammenslåing av foreningen med Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter (NFPT). Etter en direkte henvendelse fra styret i NFPT om dette i september 2016, har representanter for vårt styre hatt uformelle møter med representanter for NFPTs ledelse. Siste slikt møte fant sted på HumaNova i januar 2017. Begge foreninger planlegger å legge frem for sine respektive årsmøter i mars 2017 forslag til mandat for å gå videre i dette arbeidet, også mot en eventuell sammenslåing. Merknad: Noe som kan forhindre en sammenslåing av de to foreningene er NFPTs medlemskap i paraplyorganisasjonen Norsk Forbund for Psykoterapi med dennes medlemskrav. En avklaring på dette ventes fram mot årsmøtet.

Rutinemanual / Årshjul

En rutinemanual for det grunnleggende styrearbeidet og dets ulike oppgaver er godt utviklet og oppdatert. Et årshjul for identifikasjon av oppgaver på årsbasis er likeledes utarbeidet.

Fagkveld

20. april 2016 arrangerte foreningen fagkveld med yogalærer Francesco Suria om pust og bevegelse. Arrangementet var godt mottatt.

Medlemsbrev og informasjonsbrev

Foreningen sendte ut tre medlemsbrev i perioden. Det ble sendt ut to informasjonsbrev til tidligere medlemmer og interesserte (kontakter).

1. mars, 2017
Styret i Norsk Psykosynteseforening

Styrets uttalelse vedr. foreningens medlemskap i SABORG

Styret ønsker på årsmøtet i mars 2016 å behandle foreningens medlemskap i SABORG. Målet er å få en avklaring på om foreningen skal videreføre sitt medlemskap i SABORG eller ikke.

Det er blitt reist spørsmål om foreningens nytte av fortsatt medlemskap i SABORG (Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner).

Bakgrunn

SABORG ble opprettet i november 2003 på initiativ fra helsemyndighetene. Det står litt om intensjoner og målsetninger på sammenslutningens hjemmesider.

Da Registeret for utøvere av alternativ behandling ble opprettet i Brønnøysundregistrene i 2004, oppsto det blant våre medlemmer interesse for å bidra til at terapeuter som registrerte seg i registeret kunne søke om mva-fritak. Styret, med daværende styreleder Mariann Marthinussen i spissen, arbeidet sammen med andre krefter i SABORG for dette, som ble en realitet fra 1.1.2009.

I dag er situasjonen den at fire av fem organisasjoner som er registrert i alternativregisteret ikke er med i SABORG. Bare 8 av de 39 organisasjonene som har terapeuter i alternativregisteret er medlem av SABORG pr. september 2015. SABORG har i alt 9 medlemsorganisasjoner (hvorav 1 ikke er å finne i alternativregisteret).

Litt om SABORGs utvikling

Når vi leser på SABORGs hjemmesider får vi et bilde av at alt ikke er som det kanskje var ment å være med SABORG:

– «SABORGs medlemsorganisasjoner var aktivt med i arbeidet med å få til mva-fritak i forbindelse med opprettelsen av alternativregisteret.»
– «SABORG samarbeidet har vært utfordrende. Spesielt utfordrende ble det da ”hjertesaker” som frivillig registerordning og mva. fritak for alternativ behandling var nådd, og utøverorganisasjonene samtidig skulle ta fullt økonomisk ansvar for drift av sammenslutningen. Når man så skulle finne en felles vei videre ble det utfordrende når spennvidden er stor.»

En mulig svakhet

I Helsedirektoratets rundskriv om kriterier for godkjenning i alternativregisteret finner vi følgende om SABORG under 1.3 Ikke-rettslige tiltak:

«SABORG ble stiftet … for å motta signaler fra helsemyndighetene, og komme med innspill på vegne av medlemsorganisasjonene. SABORG har siden 2004 mottatt tilskuddsmidler fra Sosial- og helsedirektoratet.»

Om godkjenning til alternativregisteret finner vi under 2. Godkjenning av organisasjoner:

«Godkjenningen av organisasjoner er basert på dokumentasjon fra organisasjonene om at kravene i registerforskriften § 3 med merknader er oppfylt. Den baseres på en helhetsvurdering der både formelle og skjønnsmessige elementer inngår.»

Videre forteller rundskrivet at SABORG blir informert om hvilke organisasjoner som blir godkjent i alternativregisteret og hvilke som ikke blir det.

Det er altså ingen juridisk kopling mellom medlemskap i SABORG og det å kunne registrere seg i alternativregisteret. Dette er en mulig svakhet for SABORGs del. Hvis aktivt medlemskap i SABORG hadde vært en forutsetning for mva-fritaket ville  SABORG muligens vært drevet med større kraft enn tilfellet er i dag.

I den forbindelse er det naturlig å peke på at vår forening i årene etter at mva-fritaket kom på plass ikke har hatt noen person som har kunnet sette av tid til SABORG, i likhet med mange andre organisasjoner som heller ikke lenger deltar aktivt i SABORG. De siste par årene har vi deltatt sporadisk på ett og annet arbeidsutvalgsmøte og på enkelte faglige arrangementer som SABORG har formidlet, uten at vi kan si at dette har vært nyttig for foreningen. Vår sporadiske deltakelse har heller ikke gjort oss i stand til å danne oss noen entydig oppfatning om hvorvidt SABORG drives godt eller ikke.

Det er derfor uten ønske om å rette en finger mot SABORG og dens muligens sviktende resultater i nyere tid, at foreningens Styre tilkjennegir sin enighet om at det å skulle fortsette og betale medlemsavgift til SABORG — som en slags syndsforlatelse for alt det faglige arbeidet SABORG og dens medlemmer burde ha gjort for det alternative helse-Norge — ikke kan være noen god løsning for oss.

Økonomisk aspekt
  • For 2015 betalte vår forening kr. 3150 i medlemskap til SABORG. (SABORG skal ha kr. 150 pr. år for hvert av våre medlemmer som er diplomert terapeut.)
  • Kun 16 av våre mer enn 70 betalende medlemmer står pr. september 2015 i alternativregisteret.
Vår type organisasjon

Vi minner her om at vår forening ikke er en terapeut- eller behandlerforening spesielt, men først og fremst en interesseforening for utøvere og andre med interesse for psykosyntese. Det kan således stilles spørsmål om hvorvidt alle våre medlemmer skal være med å betale et kollektivt medlemskap som i utgangspunktet var ment å tjene samtaleterapeutene spesielt.

Terapeuter og forsikring

For å stå i alternativregisteret skal terapeuter ha yrkesforsikring. Fra Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter (NFPT) har vi fått vite at de har en god forsikring gjennom Gjensidige for sine medlemmer til samme pris som den SABORG har fremforhandlet for sine medlemmer. NFPT er ikke medlem av SABORG.

Risiko?

Vi kan ikke se at det å gå ut av SABORG uten videre skal kunne true vår status i alternativregisteret. For noen år siden gikk en rekke organisasjoner ut av SABORG samtidig som de forble i alternativregisteret.

Det har for øvrig kommet innspill i den offentlige debatt om at ordningen med mva-fritak for alternative behandlere burde skrinlegges, uten at det er blitt noe mer snakk om det. Slike innspill har ikke hatt noe med SABORG å gjøre — man har argumentert for å øke antallet konvensjonelt utdannete behandlere og ikke bruke penger på behandling som ikke har dokumentert effekt. På den andre side arbeider NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, ved Universitetet i Tromsø) for at det skal drives mer forskning på alternativ behandling.

Konklusjon

Argumenter for å tre ut av SABORG blir dermed:

  • Vi er ikke aktivt med i SABORG.
  • Det finnes ingen juridisk kopling mellom medlemskap i SABORG og det mva-fritak som en del av våre terapeuter nyter godt av i kraft av å være registrert i alternativregisteret.

Vi finner ingen gode argumenter for fortsatt å være med i SABORG slik situasjonen er nå. Det kan godt være at det finnes slike argumenter og hvis du vet om noen slike så vil vi være takknemlig for å få dem presentert.

Kilder

Helsedirektoratets rundskriv «Alternativ behandling: Frivilling registerordning, Kriterier for godkjenning av organisasjoner og registrering av utøvere». https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/alternativ-behandling-frivillig-registerordning-kriterier-for-godkjenning-av-organisasjoner-og-registrering-av-utovere

www.SABORG.no

Denne høringsuttalelsen er utarbeidet av Trond på vegne av Styret i foreningen pr. september 2015.

Foreslåtte vedtektsendringer Årsmøtet 2015

Styret fremmer to forslag til Årsmøtet 2015 til endringer, i henholdsvis foreningens Vedtekter og Etiske Retningslinjer. (Den nåværende ordlyden er gjengitt nederst på siden.)

[1] Styret foreslår at teksten i foreningens Vedtekter paragraf 3, inkludert tittelen, reduseres til:

Ǥ3 Etiske retningslinjer
Foreningens utøvende medlemmer forplikter seg til å følge foreningens Etiske retningslinjer.»

[2] Styrete foreslår at teksten i foreningens Etiske retningslinjer nr. 6, Dokumentasjon, endres til:

«Utøver som fører dokumentasjon er ansvarlig for å etterleve gjeldende norsk lov om pasientvern, datasikkerhet samt annen  relevant lov og retningslinjer.
Pr. mars 2015 har utøvere som ikke er offentlig helsepersonell ikke plikt til å føre journal. Unntaket for våre samtaleterapeuters del er de som står i registeret for alternative behandlere («mva-fritaksregisteret»), som har plikt til å føre journal.
Det gjøres oppmerksom på at når en utøver først fører journal, har vedkommendes klienter rett til å se sin journal når de ytrer ønske om det.»

Nåværende ordlyd

§3 Etiske prinsipper i foreningens Vedtekter:

«A) Gjelder for alle

Psykosyntese er basert på en psykologi som inkluderer den transpersonlige dimensjonen og som bl.a. inneholder empati, dyp menneskekunnskap, intuisjon og fri vilje.
Medlemmer skal forholde seg til psykosyntese med utgangspunkt i alle menneskers likeverd, rett til personlig integritet og en respektfull og omsorgsfull tilnærming.
Etiske prinsipper er et naturlig utgangspunkt for både virksomhet basert på psykosyntese og en menneskelig livsførsel generelt. Det fremste formålet med psykosyntese er en stadig bedre og mer omfattende jeg-integrering og realisering av og syntese med, ens åndelige selv.
Medlemmer har taushetsplikt om personlige opplysninger vedrørende andre som kommer fram i forbindelse med foreningens virksomhet.
Disse etiske prinsippene gjelder for alle medlemmer av foreningen.

B) Gjelder for utøvere

Medlemmer som utøver psykosyntese er i tillegg underlagt foreningens etiske regler i sin utøvelse av psykosyntese.»


Punkt 6. Dokumentasjon i Foreningens Etiske Retningslinjer:

«Utøverens arbeidsdokumentasjon, dvs. gjengivelse i skrift eller bilde samt opptak som kan leses, lyttes til eller på annen måte oppfattes kun med tekniske hjelpemidler, skal oppbevares slik at uvedkommendes innsyn eller tilgang til aktene ikke er mulig.

Utøverne er ansvarlig for å følge gjeldende regler om personvern.

Hvis utøveren bruker klientopplysninger i undervisning, utgivelser eller andre offentlige sammenhenger skal en på forhånd forsikre seg om at den / de som opplysningene gjelder samtykker i dette, og sørger for at materialet er tilstrekkelig anonymisert.

Arbeidsdokumenter bør oppbevares i tre år etter at den siste opplysningen er ført inn i akten.

Når arbeidsnotater tilintetgjøres skal dette gjøres ugjenkallelig.

Klienter har ikke selvsagt rett til selv å lese utøverens dokumentasjon.»

Alt henger sammen

«Jeg er rørt over mottakelsen,» uttaler psykosynteseterapeut og yogalærer Lill Stella Høslom til media. Under overskriften «Alt henger sammen» er Lill intervjuet i lokalavisen Vigga på Dombås (2.10.2014), der hun forteller om psykosyntesen, yoga og sine øvrige tilbud på Bjorli øverst i Gudbrandsdalen der hun bor med sin familie.

Klikk på bildene for å lese intervjuet med Lill:

stella1    stella2

Gå og gjør likedan — bli berømt!

Markedsføring kan være så mangt. Der du bor finnes det også en lokalavis, bydelsavis, lokalradio, osv. der du kan formidle dine ideer og aktiviteter. Et lite framstøt på den måten kan komme til å bety mye for deg og andre i området der du bor.

Hvis du får frem psykosyntesen på denne måten, vennligst informer oss så vi kan videreformidle det til de andre i foreningen her på medlemssidene — som inspirasjon og konstruktiv oppfordring!

Fagseminar om journalføring

Mange av våre medlemmer har sikkert fått med seg at journalføring har vært et viktig emne i den offentlige debatt en stund. Via vårt medlemskap i SABORG — Sammenslutningen av Alternative Behandlerorganisasjoner — er våre medlemmer invitert til et gratis heldagsseminar om journalføring på Gardermoen 10. november.

Dette seminaret vil være aktuelt og interessant for enhver utøver, og alle medlemmer er invitert. Arrangøren NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) er interessert i at utøvere som bruker et elektronisk journalføringssystem deltar.

Les mer om seminaret og om hvordan du melder deg på

HANO Terapi journalføringssystem m.m.

I høst har vi fokus på journalføring. Som medlem av foreningen får du 15% avslag på oppstartskostnaden ved kjøp av HANO Terapi journalføringssystem innen 16. november 2014. Hano Terapi er spesielt utviklet og tilrettelagt for terapeivirksomhet. Systemet gir deg langt mer enn kun journalføring — du får et komplett forretningssystem med fagdel, kasse/faktura m.m., kundebehandling, markedsføring osv.

Materiale fra Hano om:

Filopplasting i Hano Terapi

Filopplasting i Hano Terapi er inkludert i månedsprisen med 10 mb lagring.
Denne funksjonen vil være nyttig for de terapeuten som bruker tegninger i sitt arbeide.
Man kan også bruke den til å laste opp eldre journalnotater og lagre disse på kunden i journalen i Hano.

Mobil App

Hanos mobilapp er et valgfritt tilleggsprodukt som gjør det enda enklere for kunden/pasienten å booke time med mobil.
Vanlig kundeside som kan brukes som enkel hjemmeside er inkludert i månedsprisen for Hano Terapi.

Priser for Hano Terapi

Oppstartpris kr 4900,- (inkluderer oppsett av database og opplæring).
Månedspris pr terapeut kr 200,-
Dette inkluderer bruk av systemet, support, backup, drift og oppdateringer.
Prisene er ex. mva.

Brukerdag

HANO avholder brukerdag 15. oktober 2014 der du som allerede bruker dette systemet er velkommen, les mer her.

Du kan ta kontakt med HANO direkte, som angitt i deres materiale (se over), hvis det er noe spesielt du lurer på om Hano og samtaleterapivirksomhet.

Veiledning

På denne siden presenterer vi veiledere som tilbyr veiledning spesielt for coacher og terapeuter innen psykosyntese i Oslo-området.

Målet med veiledning er primært «å pusse sot av egen lampe». Veiledning er en forpliktelse og mulighet for terapeuter til å søke støtte, inspirasjon og speiling samt ha et «korrektiv», skrev tidligere veileder Jannicke  Granrud til oss.

Karin Hall er veileder fra Psykosyntese akademiet i Stockholm og psykosenteseterapeut fra Svenska Psykosyntese institutet i Gøteborg. Hun har jobbet som psykosynteseterapeut i Oslo siden 1993, og har også en to-årig Parterapiutdannelse i Creativ couplework i London, og er Mindfullness instruktør fra Scat. mail@karinhall.no, tlf: 92650056.

Sigrun Marie Skarsgård er en erfaren veileder av psykoterapeuter i Oslo. Hun er solid utdannet innen gestalt og har mye erfaring med å veilede psykosynteseutøvere. Sigrun Marie kan kontaktes på: sigrun.gestaltsentrum@yahoo.no, tlf: 97 73 45 26.

Trond Øverland er veileder fra Høyskolen i Nord-Trøndelag. Han veileder både coacher og terapeuter, og arbeider selv som samtaleterapeut (fra HumaNova) og coach/veileder. trond@muligheten.no, tlf: 487339779.

Logo / ID som medlem

Logo

Som medlem kan du bruke foreningens logo i ditt markedsmateriale, på hjemmeside osv. gjerne med link tilbake til oss.

Vi har tre utgaver i litt forskjellige farger, som du kan velge i mellom etter omstendighetene. Høyreklikk for å laste ned, venstreklikk for å få frem logo i høy oppløsning for utskrift / trykk.

logoNPmoerkgroennWEB

logoNPlysgroennWEB

logoNPbrunWEB

Medlem av foreningen (MNP)

Når du som er profesjonell utøver skal presentere deg skriftlig i yrkessammenheng, kan du sette (MNP) bak navnet ditt. Dette indikerer at du er Medlem av Norsk Psykosynteseforening.

F.eks:
Kari Larsen, Dipl. Samtalecoach (MNP)
Ola Larsen, Samtaleterapeut i Psykosyntese (MNP)

FORENINGSBROSJYRE

Faktureringssystem

Assistent faktura

Mariann Marthinussen anbefaler: Assistent faktura

Dette er et veldig enkelt kunderegister, med mulighet for å sende faktura på email. Jeg har selv vurdert K-Soft og Mamut og funnet dette billigere og enklere. Du kan legge til egen logo om du ønsker. Assistent har samme funksjoner som Fakt2000.

Dette er et lite firma med personlig og kjapp service. Mer kan leses på deres web sider: http://www.kontordata.no/

Du kan laste ned gratis demo for å teste programmet. De har også en mer utvidet utgave for større kunderegister og faktureringsoppgaver.

Pris fra 495,-