Menu Close

1. stadium i viljehandlinger: Formål, hensikt, mål, motivasjon, intensjon

En person uten et formål er som et skip uten et ror.
– Thomas Carlyle

En viljehandling eksisterer først og fremst i kraft av at den har et mål; det er noe som skal realiseres. Et slikt mål eller formål har visse verdier knyttet til seg. F.eks. kan vi mene noe om det, føle for det, ønsker dette av visse årsaker osv.

Verdier

Så lenge et mål eller formål bare er en abstrakt eller vakker tanke har vi heller ingen egentlig vilje om faktisk å oppnå dette. Først når vi har utviklet verdier knyttet til målet får vi opp tilstrekkelig motivasjon og intensjon om å komme i gang med den konkrete viljeshandlingen. Slik motivasjon og intensjon kan komme fra ulike kilder i oss, noen opplagte og svært bevisste, andre mindre opplagte og ganske ubevisste.

Undersøkelse

Undersøkelse av slike ulike motivasjoner og intensjoner står derfor sentralt på dette første stadiet av å opptre i kraft av egen vilje. En slik prosess for å avdekke motivasjoner og intensjoners reelle natur kan i noen tilfeller være raskt unnagjort når verdiene som foreligger er klare og tydelige og er bekreftet fra før gjennom tidligere meningsfylte viljeshandlinger. Men det kan også åpenbare seg et mer dunkelt bilde av uklare, sammenblandede og kanskje også motstridende motiver.

Fremgangsmåter

Det finnes mange verktøy som kan brukes for å sortere blant ulike motivasjoner og intensjoner for å håndtere og forløse f.eks. fortrengning eller dominans av mer eller mindre ubevisste motivasjoner og intensjoner. Noen av de aktiviserende øvelsene som vi foreslår er eksempler på hvordan en kan gå fram i dette.

Her er en kort øvelse som kan passe i denne innledende fasen:

Tenk på noe du gjerne vil oppleve. Lukk øynene, pust rolig inn og ut noen ganger mens du slapper av i kroppen, og åpner deg for det i deg som virkelig ønsker dette. Hvilke sider av deg – hva i deg – er dette spesielt viktig for … og hvilke andre sider kan det også være viktig for … og hvilke andre sider ..? Tillat deg selv å åpne deg for refleksjoner over helt innlysende og kanskje også andre hensikter, motivasjoner og intensjoner som kan være knyttet til det målet du tenker deg. Bruk noen minutter på å gi dine motiver og hensikter full oppmerksomhet på denne måten. Skriv deretter ned de du finner særlig meningsfulle. Kikk så på listen over ledd i viljeshandlinger for å se om du nå er klar for å gå videre til neste. Hvis du ikke er klar kan du arbeide mer med motiver og hensikter – formål.

En øvelse som dette kan avdekke dypereliggende konflikter eller mønstre som kanskje trengs å jobbes videre med enten på egen hånd eller sammen med et støttende medmenneske, coach, terapeut osv.

En god videreføring før du konkluderer på målet kan uansett være å få sparret dine motivasjoner med en annen.

Del dine mål, hensikter, motivasjoner og intensjoner med en du har tillit til, og be vedkommende om hjelp og støtte på akkurat dette stadiet av din viljeshandling. Vær kreativ! Tillat deg selv å konkretisere mål og motivasjoner som også kan virke ganske fjerne eller helt urealistiske på deg. Vær eksperimentell, et overføldighetshorn! Du er bare i begynnelsen av viljeshandlingen og har lite å tape på å teste også helt ”ufornuftige” motiver og hensikter. Når du går også disse nærmere etter finner du kanskje noe av verdi også her … Og ikke vær engstelig for å lufte mål, motivasjoner osv. i alle slags strukturerte sammenhenger der det kan være naturlig – på et kurs i dans, kunst, drama, selvutvikling osv. Kanskje får du opp noe nytt som kan vise seg å bli konstruktivt og konkret på kortere eller lengre sikt.

Om den som går i gang med første ledd av en viljeshandling skriver Assagioli:

Vedkommende må gi seg selv en klar og tydelig visjon om sine mål eller hensikter. Så må han eller hun evaluere sine mål. I evalueringsprosessen må en undersøke sine motiver, og forsøke å bli klar over hva som er ubevisste motivasjonsfaktorer. Dette er en prøve på hvor viktig eller verdifullt det som er satt opp som mål, i realiteten er. Mitt hovedpoeng her har å gjøre med motivers natur. Etter å ha blitt undersøkt må motivasjonen vekkes og brukes. Hvis ikke forblir målsettingen og selvanalysen bare akademisk. Psykologiske energier må settes i bevegelse og brukes med klar intensjon om et høyere mål; de må mønstres og kombineres slik at viljen effektivt kan iverksette handlinger som fører fra målsetninger til oppnåelse. Med denne innledende piffen – iveren – kan en gå videre til veloverveide undersøkelser av hvordan en faktisk kan oppnå et gitt mål. Uten den dynamiske kraft fra sine motiver kan en mangle drivkraften til å gå videre, og forblir kanskje en drømmer i stedet for en som utfører viljeshandlinger, uansett hvor klare eller verdifulle målene ellers kan være.