Menu Close

Category: Ukategorisert

Å gå i terapi og coaching

Psykosyntesen bygger på at det i hvert menneske finnes en grunnleggende drivkraft for heling og utvikling.

Terapi

I psykosynteseterapien fokuserer vi på det friske og ser at det i hvert problem finnes en mulighet til personlig og åndelig utvikling. Samtidig som psykologiske sår bearbeides og leges kan individet utforske og utvikle sine egne indre ressurser.

Det terapeutiske arbeidet tar utgangspunkt i at mennesket er en helhet med kropp, følelser, intellekt og sjel. Hvert aspekt er viktig for å komme i nærmere kontakt med sitt indre og muligheten til utvikling og nye valgmuligheter.

Psykosynteseterapeuten kan benytte seg av flere teknikker som støtter individets frigjørelse av sine unike ressurser; f.eks. samtale, symboler og veiledende visualiseringer, gestaltteknikker, kroppsbevegelse og fri tegning. Gjennom disse teknikkene får vi hjelp til å forstå det som tidligere har skjedd i våre liv og hvordan vi i dag reagerer i ulike situasjoner.

Gjennom å bearbeide og frigjøre låste følelser og tankemønstre finner vi nye måter å forholde oss til oss selv og andre. Kanskje innebærer det at vi trenger å trene oss på å sette grenser, eller å våge å være mer åpen i relasjon med andre. Kanskje handler det om å få kontakt med våre dypere verdier, om følelsen av mening i tilværelsen og om å gi næring til en åndelig lengsel.

Psykosynteseterapi omfatter en transpersonell dimensjon og ser den åndelige utviklingen som en like viktig del som den psykologiske og personlige utviklingen. Når du går i psykosyntese gir du deg selv en mulighet for å vokse og modnes som menneske. Terapeuten er der for å støtte deg på din vei til kjennskap til deg selv og din selvrealisering – å bli den du er.

Finn terapeut her

Coaching

Coaching har som hensikt å anspore til personlig og profesjonell utvikling, og fokuserer ikke sjelden på ulike perspektiver, som livscoaching, karrierecoaching eller ledercoaching.

Det som kjennetegner psykosyntesecoacher er evnen til å sette et avgrenset perspektiv inn i en større sammenheng. Coachen er en ekstern part som hjelper deg til bedre å utnytte ditt potensiale gjennom å finne nye tankebaner, innsikter og løsninger. Uansett hvilket område du vil utvikles i, er det viktig å benytte en coach som har rett utdanning og som har gjort et stykke arbeid med seg selv. Som psykosyntesecoacher har vi en solid utdanning bak oss, og vi arbeider i henhold til strenge krav til profesjonell og faglig oppdatering (PFO) og etiske retningslinjer (NPF).

Finn coach her

person in black pants and black shoes sitting on brown wooden chair

Bli treningsklient

Under utdanningen til psykosynteseterapeut/samtaleterapeut/coach tar elever ved Humanova imot treningsklienter. De har som en del av utdanningen sin reelle klienter etter at skoleledelse og lærere har vurdert dem som klare for det. Arbeidet foregår under veiledning og oppfølging av lærere.

For å bli treningsklient må du ha fylt 18 år. Det er også viktig at du er oppriktig interessert og motivert for å jobbe med din personlige utvikling.
Kostnaden for terapi hos terapeuter under utdanning er p.t. 300,- pr. time.

Ønsker du å bli treningsklient via Humanova, sjekk det ut og finn søknadsskjema her

Styrets uttalelse vedr. foreningens medlemskap i SABORG

Styret ønsker på årsmøtet i mars 2016 å behandle foreningens medlemskap i SABORG. Målet er å få en avklaring på om foreningen skal videreføre sitt medlemskap i SABORG eller ikke.

Det er blitt reist spørsmål om foreningens nytte av fortsatt medlemskap i SABORG (Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner).

Bakgrunn

SABORG ble opprettet i november 2003 på initiativ fra helsemyndighetene. Det står litt om intensjoner og målsetninger på sammenslutningens hjemmesider.

Da Registeret for utøvere av alternativ behandling ble opprettet i Brønnøysundregistrene i 2004, oppsto det blant våre medlemmer interesse for å bidra til at terapeuter som registrerte seg i registeret kunne søke om mva-fritak. Styret, med daværende styreleder Mariann Marthinussen i spissen, arbeidet sammen med andre krefter i SABORG for dette, som ble en realitet fra 1.1.2009.

I dag er situasjonen den at fire av fem organisasjoner som er registrert i alternativregisteret ikke er med i SABORG. Bare 8 av de 39 organisasjonene som har terapeuter i alternativregisteret er medlem av SABORG pr. september 2015. SABORG har i alt 9 medlemsorganisasjoner (hvorav 1 ikke er å finne i alternativregisteret).

Litt om SABORGs utvikling

Når vi leser på SABORGs hjemmesider får vi et bilde av at alt ikke er som det kanskje var ment å være med SABORG:

– “SABORGs medlemsorganisasjoner var aktivt med i arbeidet med å få til mva-fritak i forbindelse med opprettelsen av alternativregisteret.”
– “SABORG samarbeidet har vært utfordrende. Spesielt utfordrende ble det da ”hjertesaker” som frivillig registerordning og mva. fritak for alternativ behandling var nådd, og utøverorganisasjonene samtidig skulle ta fullt økonomisk ansvar for drift av sammenslutningen. Når man så skulle finne en felles vei videre ble det utfordrende når spennvidden er stor.”

En mulig svakhet

I Helsedirektoratets rundskriv om kriterier for godkjenning i alternativregisteret finner vi følgende om SABORG under 1.3 Ikke-rettslige tiltak:

“SABORG ble stiftet … for å motta signaler fra helsemyndighetene, og komme med innspill på vegne av medlemsorganisasjonene. SABORG har siden 2004 mottatt tilskuddsmidler fra Sosial- og helsedirektoratet.”

Om godkjenning til alternativregisteret finner vi under 2. Godkjenning av organisasjoner:

“Godkjenningen av organisasjoner er basert på dokumentasjon fra organisasjonene om at kravene i registerforskriften § 3 med merknader er oppfylt. Den baseres på en helhetsvurdering der både formelle og skjønnsmessige elementer inngår.”

Videre forteller rundskrivet at SABORG blir informert om hvilke organisasjoner som blir godkjent i alternativregisteret og hvilke som ikke blir det.

Det er altså ingen juridisk kopling mellom medlemskap i SABORG og det å kunne registrere seg i alternativregisteret. Dette er en mulig svakhet for SABORGs del. Hvis aktivt medlemskap i SABORG hadde vært en forutsetning for mva-fritaket ville  SABORG muligens vært drevet med større kraft enn tilfellet er i dag.

I den forbindelse er det naturlig å peke på at vår forening i årene etter at mva-fritaket kom på plass ikke har hatt noen person som har kunnet sette av tid til SABORG, i likhet med mange andre organisasjoner som heller ikke lenger deltar aktivt i SABORG. De siste par årene har vi deltatt sporadisk på ett og annet arbeidsutvalgsmøte og på enkelte faglige arrangementer som SABORG har formidlet, uten at vi kan si at dette har vært nyttig for foreningen. Vår sporadiske deltakelse har heller ikke gjort oss i stand til å danne oss noen entydig oppfatning om hvorvidt SABORG drives godt eller ikke.

Det er derfor uten ønske om å rette en finger mot SABORG og dens muligens sviktende resultater i nyere tid, at foreningens Styre tilkjennegir sin enighet om at det å skulle fortsette og betale medlemsavgift til SABORG — som en slags syndsforlatelse for alt det faglige arbeidet SABORG og dens medlemmer burde ha gjort for det alternative helse-Norge — ikke kan være noen god løsning for oss.

Økonomisk aspekt
  • For 2015 betalte vår forening kr. 3150 i medlemskap til SABORG. (SABORG skal ha kr. 150 pr. år for hvert av våre medlemmer som er diplomert terapeut.)
  • Kun 16 av våre mer enn 70 betalende medlemmer står pr. september 2015 i alternativregisteret.
Vår type organisasjon

Vi minner her om at vår forening ikke er en terapeut- eller behandlerforening spesielt, men først og fremst en interesseforening for utøvere og andre med interesse for psykosyntese. Det kan således stilles spørsmål om hvorvidt alle våre medlemmer skal være med å betale et kollektivt medlemskap som i utgangspunktet var ment å tjene samtaleterapeutene spesielt.

Terapeuter og forsikring

For å stå i alternativregisteret skal terapeuter ha yrkesforsikring. Fra Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter (NFPT) har vi fått vite at de har en god forsikring gjennom Gjensidige for sine medlemmer til samme pris som den SABORG har fremforhandlet for sine medlemmer. NFPT er ikke medlem av SABORG.

Risiko?

Vi kan ikke se at det å gå ut av SABORG uten videre skal kunne true vår status i alternativregisteret. For noen år siden gikk en rekke organisasjoner ut av SABORG samtidig som de forble i alternativregisteret.

Det har for øvrig kommet innspill i den offentlige debatt om at ordningen med mva-fritak for alternative behandlere burde skrinlegges, uten at det er blitt noe mer snakk om det. Slike innspill har ikke hatt noe med SABORG å gjøre — man har argumentert for å øke antallet konvensjonelt utdannete behandlere og ikke bruke penger på behandling som ikke har dokumentert effekt. På den andre side arbeider NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, ved Universitetet i Tromsø) for at det skal drives mer forskning på alternativ behandling.

Konklusjon

Argumenter for å tre ut av SABORG blir dermed:

  • Vi er ikke aktivt med i SABORG.
  • Det finnes ingen juridisk kopling mellom medlemskap i SABORG og det mva-fritak som en del av våre terapeuter nyter godt av i kraft av å være registrert i alternativregisteret.

Vi finner ingen gode argumenter for fortsatt å være med i SABORG slik situasjonen er nå. Det kan godt være at det finnes slike argumenter og hvis du vet om noen slike så vil vi være takknemlig for å få dem presentert.

Kilder

Helsedirektoratets rundskriv “Alternativ behandling: Frivilling registerordning, Kriterier for godkjenning av organisasjoner og registrering av utøvere”. https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/alternativ-behandling-frivillig-registerordning-kriterier-for-godkjenning-av-organisasjoner-og-registrering-av-utovere

www.SABORG.no

Denne høringsuttalelsen er utarbeidet av Trond på vegne av Styret i foreningen pr. september 2015.

Foreslåtte vedtektsendringer Årsmøtet 2015

Styret fremmer to forslag til Årsmøtet 2015 til endringer, i henholdsvis foreningens Vedtekter og Etiske Retningslinjer. (Den nåværende ordlyden er gjengitt nederst på siden.)

[1] Styret foreslår at teksten i foreningens Vedtekter paragraf 3, inkludert tittelen, reduseres til:

Ҥ3 Etiske retningslinjer
Foreningens utøvende medlemmer forplikter seg til å følge foreningens Etiske retningslinjer.”

[2] Styrete foreslår at teksten i foreningens Etiske retningslinjer nr. 6, Dokumentasjon, endres til:

“Utøver som fører dokumentasjon er ansvarlig for å etterleve gjeldende norsk lov om pasientvern, datasikkerhet samt annen  relevant lov og retningslinjer.
Pr. mars 2015 har utøvere som ikke er offentlig helsepersonell ikke plikt til å føre journal. Unntaket for våre samtaleterapeuters del er de som står i registeret for alternative behandlere (“mva-fritaksregisteret”), som har plikt til å føre journal.
Det gjøres oppmerksom på at når en utøver først fører journal, har vedkommendes klienter rett til å se sin journal når de ytrer ønske om det.”

Nåværende ordlyd

§3 Etiske prinsipper i foreningens Vedtekter:

“A) Gjelder for alle

Psykosyntese er basert på en psykologi som inkluderer den transpersonlige dimensjonen og som bl.a. inneholder empati, dyp menneskekunnskap, intuisjon og fri vilje.
Medlemmer skal forholde seg til psykosyntese med utgangspunkt i alle menneskers likeverd, rett til personlig integritet og en respektfull og omsorgsfull tilnærming.
Etiske prinsipper er et naturlig utgangspunkt for både virksomhet basert på psykosyntese og en menneskelig livsførsel generelt. Det fremste formålet med psykosyntese er en stadig bedre og mer omfattende jeg-integrering og realisering av og syntese med, ens åndelige selv.
Medlemmer har taushetsplikt om personlige opplysninger vedrørende andre som kommer fram i forbindelse med foreningens virksomhet.
Disse etiske prinsippene gjelder for alle medlemmer av foreningen.

B) Gjelder for utøvere

Medlemmer som utøver psykosyntese er i tillegg underlagt foreningens etiske regler i sin utøvelse av psykosyntese.”


Punkt 6. Dokumentasjon i Foreningens Etiske Retningslinjer:

“Utøverens arbeidsdokumentasjon, dvs. gjengivelse i skrift eller bilde samt opptak som kan leses, lyttes til eller på annen måte oppfattes kun med tekniske hjelpemidler, skal oppbevares slik at uvedkommendes innsyn eller tilgang til aktene ikke er mulig.

Utøverne er ansvarlig for å følge gjeldende regler om personvern.

Hvis utøveren bruker klientopplysninger i undervisning, utgivelser eller andre offentlige sammenhenger skal en på forhånd forsikre seg om at den / de som opplysningene gjelder samtykker i dette, og sørger for at materialet er tilstrekkelig anonymisert.

Arbeidsdokumenter bør oppbevares i tre år etter at den siste opplysningen er ført inn i akten.

Når arbeidsnotater tilintetgjøres skal dette gjøres ugjenkallelig.

Klienter har ikke selvsagt rett til selv å lese utøverens dokumentasjon.”

Alt henger sammen

“Jeg er rørt over mottakelsen,” uttaler psykosynteseterapeut og yogalærer Lill Stella Høslom til media. Under overskriften “Alt henger sammen” er Lill intervjuet i lokalavisen Vigga på Dombås (2.10.2014), der hun forteller om psykosyntesen, yoga og sine øvrige tilbud på Bjorli øverst i Gudbrandsdalen der hun bor med sin familie.

Klikk på bildene for å lese intervjuet med Lill:

stella1    stella2

Gå og gjør likedan — bli berømt!

Markedsføring kan være så mangt. Der du bor finnes det også en lokalavis, bydelsavis, lokalradio, osv. der du kan formidle dine ideer og aktiviteter. Et lite framstøt på den måten kan komme til å bety mye for deg og andre i området der du bor.

Hvis du får frem psykosyntesen på denne måten, vennligst informer oss så vi kan videreformidle det til de andre i foreningen her på medlemssidene — som inspirasjon og konstruktiv oppfordring!