Menu Close

Roberto Assagioli

Roberto Assagioli (1888-1974)
Roberto Assagioli (1888-1974)

Psykosyntese ble opprinnelig formulert og utviklet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli (1888-1975). Han definerte den som en holistisk tilnærming til undervisning, selvutvikling, terapi og menneskelig vekst generelt. Selv om psykosyntese er mye brukt i terapi, har den store potensialer innen all virksomhet som har med menneskelig individuell og felles virksomhet å gjøre, noe også Assagioli understreket.

Assagioli ønsket å bidra til å bygge en bro mellom vestlig analytisk tilnærming og østlig helhetsfilosofi. Han ville skape synteser av tilsynelatende motsetninger; og han så kropp, følelser, tanke, ånd, individ og gruppe i sammenheng.

Det fortelles at Sigmund Freud, psykoanalysens far, innledet kontakter med Assagioli for å få ham til å bidra til innføringen av psykoanalyse i Italia. Assagioli skal ha svart:

«Kjære dr. Freud, det skal jeg med glede gjøre. De bør imidlertid være klar over at jeg må tillempe Deres teorier noe, for at jeg skal kunne formidle dem. De fastslår at mennesket er som et hus med en kjeller og en førsteetasje. I mitt teoretiske hus finnes det ikke bare kjeller og førsteetasje; det finnes også en mellometasje, en overetasje, et soltak og en heis.»