Foreslåtte vedtektsendringer Årsmøtet 2015

Styret fremmer to forslag til Årsmøtet 2015 til endringer, i henholdsvis foreningens Vedtekter og Etiske Retningslinjer. (Den nåværende ordlyden er gjengitt nederst på siden.)

[1] Styret foreslår at teksten i foreningens Vedtekter paragraf 3, inkludert tittelen, reduseres til:

Ҥ3 Etiske retningslinjer
Foreningens utøvende medlemmer forplikter seg til å følge foreningens Etiske retningslinjer.”

[2] Styrete foreslår at teksten i foreningens Etiske retningslinjer nr. 6, Dokumentasjon, endres til:

“Utøver som fører dokumentasjon er ansvarlig for å etterleve gjeldende norsk lov om pasientvern, datasikkerhet samt annen  relevant lov og retningslinjer.
Pr. mars 2015 har utøvere som ikke er offentlig helsepersonell ikke plikt til å føre journal. Unntaket for våre samtaleterapeuters del er de som står i registeret for alternative behandlere (“mva-fritaksregisteret”), som har plikt til å føre journal.
Det gjøres oppmerksom på at når en utøver først fører journal, har vedkommendes klienter rett til å se sin journal når de ytrer ønske om det.”

Nåværende ordlyd

§3 Etiske prinsipper i foreningens Vedtekter:

“A) Gjelder for alle

Psykosyntese er basert på en psykologi som inkluderer den transpersonlige dimensjonen og som bl.a. inneholder empati, dyp menneskekunnskap, intuisjon og fri vilje.
Medlemmer skal forholde seg til psykosyntese med utgangspunkt i alle menneskers likeverd, rett til personlig integritet og en respektfull og omsorgsfull tilnærming.
Etiske prinsipper er et naturlig utgangspunkt for både virksomhet basert på psykosyntese og en menneskelig livsførsel generelt. Det fremste formålet med psykosyntese er en stadig bedre og mer omfattende jeg-integrering og realisering av og syntese med, ens åndelige selv.
Medlemmer har taushetsplikt om personlige opplysninger vedrørende andre som kommer fram i forbindelse med foreningens virksomhet.
Disse etiske prinsippene gjelder for alle medlemmer av foreningen.

B) Gjelder for utøvere

Medlemmer som utøver psykosyntese er i tillegg underlagt foreningens etiske regler i sin utøvelse av psykosyntese.”


Punkt 6. Dokumentasjon i Foreningens Etiske Retningslinjer:

“Utøverens arbeidsdokumentasjon, dvs. gjengivelse i skrift eller bilde samt opptak som kan leses, lyttes til eller på annen måte oppfattes kun med tekniske hjelpemidler, skal oppbevares slik at uvedkommendes innsyn eller tilgang til aktene ikke er mulig.

Utøverne er ansvarlig for å følge gjeldende regler om personvern.

Hvis utøveren bruker klientopplysninger i undervisning, utgivelser eller andre offentlige sammenhenger skal en på forhånd forsikre seg om at den / de som opplysningene gjelder samtykker i dette, og sørger for at materialet er tilstrekkelig anonymisert.

Arbeidsdokumenter bør oppbevares i tre år etter at den siste opplysningen er ført inn i akten.

Når arbeidsnotater tilintetgjøres skal dette gjøres ugjenkallelig.

Klienter har ikke selvsagt rett til selv å lese utøverens dokumentasjon.”

Scroll to Top