Vilje

Velkommen til viljens verden!

Det er veldig greit å være her. Med vilje har vi nemlig litt mer styring og kontroll.

I menyen til venstre (under hvis du er på mobil) finner du en god del informasjon og forslag til aktiviteter og program som kan være til god hjelp hvis du skal utforske og trene viljen din.

Psykosyntese og vilje

Under her finner du noen sitater av den italienske psykiateren Roberto Assagioli (1888-1974). Han arbeidet hele sitt liv med å gjeninnføre viljen i psykologisk arbeid. Hans ideer brøt med datidens oppfatning som var at vilje ikke skulle ha noen plass i klientens eget arbeid.

“Den mest grunnleggende av menneskets indre krefter, og den som burde prioriteres, er det enorme, urealiserte potensialet i menneskets egen vilje. Treningen og bruken av dette potensialet er den grunnleggende forutsetningen for all streben. Det er to årsaker til dette. For det første, viljens sentrale stilling i menneskets personlighet og dens nære forbindelse med kjernen i dets vesen, menneskets eget jeg. Det andre ligger i viljens funksjon i å bestemme hva som skal gjøres, i å bruke alle nødvendige midler for å virkeliggjøre dette og i å holde fast ved oppgaven i møte med alle hindringer og vanskeligheter.”
– The Act of Will, 1973

 

“Kjærlighet og vilje finnes gjerne i mennesket i omvendte proporsjoner. Det vil si at de som domineres av kjærlighet har en tendens til å ha mindre vilje, samtidig som de er lite tilbøyelige til å bruke det de har av den, mens folk med sterk vilje ofte mangler kjærlighet eller til og med uttrykker det motsatte av den. Men denne personlige ubalansen mellom kjærlighet og vilje kan fremheves ytterligere av de grunnleggende forskjellene i egenskapen, naturen og retningen til disse to aspektene. Kjærlighet, som er tiltrekkende, magnetisk og omgjengelig er gjerne koblende og forenende. Vilje, på den andre side, som er dynamisk, er gjerne bekreftende, delende og dominerende; den etablerer gjerne et avhengighetsforhold. Så her kan det innlysende nok lett oppstå betydelige konflikter.”
– The Act of Will

 

“Det som skiller psykosyntese mest fra dagens psykiatri og psykologi er nok den betydning og sentrale plass som psykosyntesen gir viljen som en vesentlig funksjon av jeget og som den nødvendige kilden eller opphavet til alle valg, beslutninger og beskjeftigelser. Derfor innebærer psykosyntese en grundig analyse av viljens ulike faser, som motivasjon, overveielse, beslutning, bekreftelse, planlegging og iverksettelse / utførelse. Den gjør også mye bruk av en rekke teknikker for å vekke, utvikle, styrke og styre viljen riktig.”
– Psychosynthesis, 1965

 

“Oppdagelsen av ens egen vilje, og enda mer innsikten om at en selv og viljen er nært forbundet, kan komme som en virkelig åpenbaring som kan endre, ofte radikalt, et menneskes selvbilde og holdningen en har til seg selv, til andre og til hele verden. En ser seg selv som et levende individ med kraft til å velge, relatere, skape forandring i sin egen personlighet, i andre, og i omstendighetene i sitt liv. Denne økte oppmerksomheten, denne oppvåkningen og visjonen av dette nye, ubegrensede potensialet for indre utvikling og ytre handling, gir en ny følelse av trygghet, sikkerhet, glede — en følelse av helhet.”
– The Act of Will

 
 
 
Scroll to Top