Meny Lukk

Vedtekter

Vedtekter for Norsk Psykosynteseforening

Vedtekter sist endret årsmøte 2021

§1 Foreningens art
Norsk Psykosynteseforening er en uavhengig interesseforening, uten tilknytning til noen
institusjon eller kommersielle interesser.

§2 Foreningens formål
Foreningens formål er å fremme psykosyntese i Norge gjennom å:
❖ Virke for å utbre kjennskap til psykosyntese
❖ Bidra til medlemmenes faglige utvikling og kompetansebygging
❖ Støtte utvikling innen psykosyntese
❖ Være en styrkende, samlende kraft i hele psykosyntesemiljøet
❖ Utvikle kontakter og samarbeid med enkeltpersoner og organisasjoner nasjonalt og
internasjonalt.

§3 Etiske retningslinjer
Foreningens utøvende medlemmer forplikter seg til å følge foreningens Etiske retningslinjer.

§4 Medlemskap
Skriftlig medlemssøknad sendes Styret.
Utmeldelse skjer skriftlig og med 1 måneds varsel til Styret. Betalt kontingent refunderes ikke for inneværende år.
Styret kan ekskludere et medlem som opptrer til skade for foreningen eller andre medlemmer, alternativt kan styret nekte vedkommende adgang til enkelte arrangementer i regi av foreningen.
Foreningen har to avdelinger:
Avdeling 1 – åpen for alle
Enhver som er interessert i psykosyntese kan søke om medlemskap i avdeling 1.
Studenter under utdanning i psykosyntese kan søke om studentmedlemskap i avdeling 1 med redusert kontingent.
Utøvere av psykosyntese kan ikke være medlemmer i avdeling 1.

Avdeling 2 – for utøvere av psykosyntese
Med utøver menes en som praktiserer psykosyntese mot vederlag.
Personer som har diplomert psykosynteseutdanning som samtaleterapeut, coach,
stresskonsulent, mentor, organisasjonskonsulent eller lignende fra norsk utdanningsinstitusjon kan søke medlemskap i avdeling 2.
Andre med tilsvarende Psykosynteseutdannelse fra andre land kan også bli medlemmer i
avdeling 2 etter nærmere vurdering av Styret.

Særlige bestemmelser for medlemmer av avdeling 2:
• Medlemmene plikter å utøve sin virksomhet på forsvarlig måte og i samsvar med foreningens etiske regler for utøvende terapeuter.
• Det stilles krav om at utøvende terapeuter går til veiledning minst to ganger per år, og at dokumentasjon på dette gjøres tilgjengelig på forespørsel fra styret.
• Medlemmene plikter å gi nødvendig informasjon til sine klienter om behandlingen og vilkårene for denne slik det er beskrevet i de etiske reglene.
• Medlemmene plikter å behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte. Klientene har klagerett over medlemmenes yrkesfaglige adferd. Evt. klager behandles av foreningens etiske råd. Medlemmene plikter å opplyse klientene om denne klageretten.
• Styret kan ekskludere et medlem som opptrer i strid med foreningens etiske retningslinjer. For mindre alvorlige forseelser, kan styret alternativt gi medlemmet advarsel.

§5 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år i 1. kvartal. Styret
innkaller skriftlig til årsmøte med 3 ukers varsel.

Årsmøtet behandler:
❖ Styrets årsberetning m/regnskap
❖ Budsjett for kommende år
❖ Handlingsplan for kommende år
❖ Valg av styre og valgkomité
❖ Fastsettelse av medlemskontingent og godtgjørelser.
Kontingenten fastsettes separat for avdeling 1 og avdeling 2.
❖ Innkomne saker til behandling på årsmøtet, fremmet til styret inntil 2 uker før
årsmøtet.

Hvert medlem har 1 stemme. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall.
Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall blant deltakerne på årsmøtet.
Styret kunngjør vedtektsendringer overfor samtlige medlemmer.

§6 Foreningens organer og utvalg
Foreningen har følgende permanente organer:
❖ Styre
❖ Valgkomité
❖ To medlemmer som kontrollerer regnskapet
❖ Etisk råd

§7 Styret
Styret velges av årsmøtet og består av Styreleder, Nestleder, 2 til 4 medlemmer og 1 til 2
varamedlemmer.

Årsmøtet velger styreleder, kasserer, nestleder og sekretær.
Styreleder velges for 1 år av gangen. De øvrige medlemmene velges for to år av gangen.
Styret bør bestå av minst 2 medlemmer fra hver av avdelingene.
Styrets oppgave er å lede foreningens virksomhet og forvalte dens midler.
Styret fremlegger for årsmøtet årsberetning for inneværende styreperiode med regnskap og budsjett.
Styret kan opprette administrasjon, utvalg og arbeidsgrupper etter behov.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er representert hvorav en av de tre er styreleder eller nestleder. Avgjørelser fattes med vanlig flertall. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Styret skal bidra til at medlemmene utvikler seg i psykosyntese og formidle kunnskaper om og kjennskap til psykosyntese til allmennheten.
Til dette arbeidet kan styret gjøre bruk av foreningens midler og andre ressurser for å kunne utføre sitt arbeid.
Det utarbeides egne regnskap for større kompetanseprosjekter som seminarer og konferanser med innkjøpte forelesere.

§8 Valgkomité
Valgkomiteen velges på årsmøtet. Komiteen består av to-tre medlemmer av foreningen.
Valgkomiteen velges for to-2 år av gangen. Dersom valgkomité ikke velges på årsmøtet kan styret fungere som valgkomité.

§9 Medlemskontingent
Foreningens medlemmer betaler årlig kontingent som fastsettes av styret.
Fristen for innbetaling er 10. mars. Dersom et medlem ikke har betalt kontingenten innen fristen, kan styret stryke vedkommende av medlemslisten. Styret må i så fall ha sendt et varsel med minst 14 dagers betalingsfrist.

§10 Økonomi
Styremedlemmene skal få refundert alle utgifter i forbindelse med vervet, inkludert dekning av reiseutgifter, utgifter til porto, kopiering, leie av lokaler, bevertning på styremøter osv.
Styrets medlemmer deltar gratis på de arrangement som arrangeres av foreningen gjennom vervet.
Styret honoreres etter de gjeldende satser som årsmøtet godkjenner.

§11 Revisjon
Årsmøtet velger to medlemmer til å gå gjennom regnskapet før det legges frem for årsmøtet til godkjenning.

§12 Etisk råd
Sammensetningen av Etisk råd og dets oppgaver er definert i foreningens Etiske
retningslinjer.
Etisk råd velges på årsmøtet og for to-2- år av gangen. Forslag til medlemmer utarbeides av valgkomiteen.

§13 Ekstraordinært årsmøte og oppløsning
Styret kan på 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært årsmøte.
Foreningen kan etter forslag fra styret oppløses ved uravstemning blant medlemmene.
Foreningen oppløses dersom 2/3 av medlemmene som deltar i uravstemningen krever det. Om foreningen besluttes oppløst, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte hvor disposisjon av foreningens midler vedtas.