Hvorfor psykosyntese

Hvorfor psykosyntese

Den såkalte samlede bevisstheten er en illusjon, en ønskedrøm. Vi tror gjerne at vi er samlet, men det er vi på ingen måte. Vi er faktisk ikke herre i eget hus. Vi vil helst tro på viljekraften vår og på energien vår og på det vi er i stand til, men når det kommer til stykket oppdager vi at vi bare greier litt fordi vi hindres av de smådjevlene, kompleksene. Komplekser er selvstyrte grupper av assosiasjoner med tilbøyelighet til å gjøre som de vil, som lever sitt eget liv uavhengig av det vi gjerne forestiller oss. Jeg er av den mening at både vår personlige ubevissthet og vårt felles ubevisste består av et uendelig – fordi det er ukjent – antall komplekser eller stykkevise personligheter.
– Fra C.G. Jungs “The Tavistock Lectures: Lecture III”. I The Collected Works of C.G. Jung, Vol. 18: The Symbolic Life. London: Routledge & Kegan Paul, 1977.

Det å være til er én og samtidig en mangfoldig eksistens. Ånd er ett og samtidig opptrer den i alle skapelsens uttrykk. På alle plan der vi finnes er det også ånd. I oss har vi, og oppdager hvis vi går dypt nok, et mentalt selv, et energiselv, et fysisk selv. Vi er bevisste, og denne bevisstheten uttrykker seg på overflaten av det vi er, i form av tanker, inntrykk, aktiviteter i det indre og ytre, et liv som uttrykker seg i impulser, følelser, sansninger, begjær … Disse vesenene eller delene av oss er åndskrefter og begrenses dermed ikke av sin midlertidige form. Det som dannes gjennom dem er kun et delvis uttrykk for åndens muligheter, men disse uttrykkene skaper der og da mentale, energiske, fysiske osv. personligheter som vokser og utvikler seg i oss. Hver av dem har sin egen distinkte natur, sin påvirkning, sin innvirkning på hele oss, men på overflaten blander de seg og skaper en samlet hinne i form av en sammensetning, en kombinasjon og sammenblanding av dem alle, en ytre opprettholdt og samtidig skiftende og bevegelig dannelse som har som formål å videreføre akkurat dette livet og dets egen begrensede erfaring.
– Fra Sri Aurobindos The Life Divine, Vol. 19, s. 896-7, Sri Aurobindo Birth Centenary Library, Pondicherry.

Vårt anliggende er syntese av alle deler av personligheten. … Selvet må ta sin kloke vilje i bruk for å syntesere de forskjellige tilstandene av kjærlighet og vilje. Denne prosessen kan gjennomføres fordi et grunnleggende trekk ved visdom er evnen til å ”leke med motsetninger”, å regulere vekselvirkninger mellom diametralt motsatte krefter og funksjoner, og gjennom dette opprette en dynamisk likevekt og syntese, uten å ty til kompromiss, men snarere ved å regulere fra et høyere nivå.
– Assagioli.

Flere sitater av Assagioli

Scroll to Top