MVA-fritak!

Merverdifritaket må gjeninnføres!

 Norsk Psykosynteseforening jobber for en offentlig anerkjennelse av våre psykosynteseterapeuter som et supplement til det offentlige helsetilbudet innen psykisk helse.

En slik offentlig anerkjennelse skal gi fritak for mva.

Vi ber om at det tilrettelegges for at psykosynteseterapi kan bli tilgjengelig for folk flest ved å gjeninnføre mva-fritaket. Vi er ikke enig i at Staten på den ene siden skal tjene penger på psykisk uhelse, og i tillegg kunne få økede utbetalinger i form av syke-og/eller uføreytelser.

Merverdiavgiften fører til at terapien blir vesentlig dyrere for den enkelte klient og kan dermed bety at lommeboken bestemmer om man kan gå i behandling; alternativt at behandlingen blir av redusert varighet.

Innspill til Stortingets Helse- og Omsorgskomite i dennes arbeid med å vurdere hvorvidt utøverorganisasjonene  Alternativregisteret tilbyr helsehjelp.

Stortinget har nylig vedtatt at det skal foretas en vurdering av alle utøvere i Alternativregisteret om i hvilken grad behandlingen de tilbyr er helsefremmende.

Norsk psykosynteseforening er en av disse utøverorganisasjonene.

Psykosynteseterapeutene jobber etter mye av de samme metodene som psykologene.

Det innebærer samtaleterapi basert på flere ulike metoder og med ulike verktøy i et trygt miljø som er taushetsbelagt og der vi legger vekt på å skape tillit mellom terapeut og klient da forskning viser at alliansen terapeut/klient er viktig for gode resultater.

Psykosynteseterapeuter kompletterer psykologene.

Det er dessverre altfor få psykologer og lange ventelister. Våre klienter er vanlige mennesker med varierte grunner for å ha behov for profesjonell bistand.  Deres ønske er å kunne fungere som den beste utgaven av seg selv i arbeidsliv og i sine relasjoner.

Det er derfor vesentlig at det finnes andre terapeuter som jobber etter tilsvarende metoder og har lavterskel tilbud, slik som psykosynteseterapeuter og psykoterapeuter.

Hos mange av oss er det kort ventetid.

Vi er et supplement til det offentlige helsetilbudet innen psykisk helse.

Den enkeltes smerte og fortvilelse i ventekøen for hjelp må hensyntas!

Scroll to Top