Styrets uttalelse vedr. foreningens medlemskap i SABORG

Styret ønsker på årsmøtet i mars 2016 å behandle foreningens medlemskap i SABORG. Målet er å få en avklaring på om foreningen skal videreføre sitt medlemskap i SABORG eller ikke.

Det er blitt reist spørsmål om foreningens nytte av fortsatt medlemskap i SABORG (Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner).

Bakgrunn

SABORG ble opprettet i november 2003 på initiativ fra helsemyndighetene. Det står litt om intensjoner og målsetninger på sammenslutningens hjemmesider.

Da Registeret for utøvere av alternativ behandling ble opprettet i Brønnøysundregistrene i 2004, oppsto det blant våre medlemmer interesse for å bidra til at terapeuter som registrerte seg i registeret kunne søke om mva-fritak. Styret, med daværende styreleder Mariann Marthinussen i spissen, arbeidet sammen med andre krefter i SABORG for dette, som ble en realitet fra 1.1.2009.

I dag er situasjonen den at fire av fem organisasjoner som er registrert i alternativregisteret ikke er med i SABORG. Bare 8 av de 39 organisasjonene som har terapeuter i alternativregisteret er medlem av SABORG pr. september 2015. SABORG har i alt 9 medlemsorganisasjoner (hvorav 1 ikke er å finne i alternativregisteret).

Litt om SABORGs utvikling

Når vi leser på SABORGs hjemmesider får vi et bilde av at alt ikke er som det kanskje var ment å være med SABORG:

– “SABORGs medlemsorganisasjoner var aktivt med i arbeidet med å få til mva-fritak i forbindelse med opprettelsen av alternativregisteret.”
– “SABORG samarbeidet har vært utfordrende. Spesielt utfordrende ble det da ”hjertesaker” som frivillig registerordning og mva. fritak for alternativ behandling var nådd, og utøverorganisasjonene samtidig skulle ta fullt økonomisk ansvar for drift av sammenslutningen. Når man så skulle finne en felles vei videre ble det utfordrende når spennvidden er stor.”

En mulig svakhet

I Helsedirektoratets rundskriv om kriterier for godkjenning i alternativregisteret finner vi følgende om SABORG under 1.3 Ikke-rettslige tiltak:

“SABORG ble stiftet … for å motta signaler fra helsemyndighetene, og komme med innspill på vegne av medlemsorganisasjonene. SABORG har siden 2004 mottatt tilskuddsmidler fra Sosial- og helsedirektoratet.”

Om godkjenning til alternativregisteret finner vi under 2. Godkjenning av organisasjoner:

“Godkjenningen av organisasjoner er basert på dokumentasjon fra organisasjonene om at kravene i registerforskriften § 3 med merknader er oppfylt. Den baseres på en helhetsvurdering der både formelle og skjønnsmessige elementer inngår.”

Videre forteller rundskrivet at SABORG blir informert om hvilke organisasjoner som blir godkjent i alternativregisteret og hvilke som ikke blir det.

Det er altså ingen juridisk kopling mellom medlemskap i SABORG og det å kunne registrere seg i alternativregisteret. Dette er en mulig svakhet for SABORGs del. Hvis aktivt medlemskap i SABORG hadde vært en forutsetning for mva-fritaket ville  SABORG muligens vært drevet med større kraft enn tilfellet er i dag.

I den forbindelse er det naturlig å peke på at vår forening i årene etter at mva-fritaket kom på plass ikke har hatt noen person som har kunnet sette av tid til SABORG, i likhet med mange andre organisasjoner som heller ikke lenger deltar aktivt i SABORG. De siste par årene har vi deltatt sporadisk på ett og annet arbeidsutvalgsmøte og på enkelte faglige arrangementer som SABORG har formidlet, uten at vi kan si at dette har vært nyttig for foreningen. Vår sporadiske deltakelse har heller ikke gjort oss i stand til å danne oss noen entydig oppfatning om hvorvidt SABORG drives godt eller ikke.

Det er derfor uten ønske om å rette en finger mot SABORG og dens muligens sviktende resultater i nyere tid, at foreningens Styre tilkjennegir sin enighet om at det å skulle fortsette og betale medlemsavgift til SABORG — som en slags syndsforlatelse for alt det faglige arbeidet SABORG og dens medlemmer burde ha gjort for det alternative helse-Norge — ikke kan være noen god løsning for oss.

Økonomisk aspekt
  • For 2015 betalte vår forening kr. 3150 i medlemskap til SABORG. (SABORG skal ha kr. 150 pr. år for hvert av våre medlemmer som er diplomert terapeut.)
  • Kun 16 av våre mer enn 70 betalende medlemmer står pr. september 2015 i alternativregisteret.
Vår type organisasjon

Vi minner her om at vår forening ikke er en terapeut- eller behandlerforening spesielt, men først og fremst en interesseforening for utøvere og andre med interesse for psykosyntese. Det kan således stilles spørsmål om hvorvidt alle våre medlemmer skal være med å betale et kollektivt medlemskap som i utgangspunktet var ment å tjene samtaleterapeutene spesielt.

Terapeuter og forsikring

For å stå i alternativregisteret skal terapeuter ha yrkesforsikring. Fra Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter (NFPT) har vi fått vite at de har en god forsikring gjennom Gjensidige for sine medlemmer til samme pris som den SABORG har fremforhandlet for sine medlemmer. NFPT er ikke medlem av SABORG.

Risiko?

Vi kan ikke se at det å gå ut av SABORG uten videre skal kunne true vår status i alternativregisteret. For noen år siden gikk en rekke organisasjoner ut av SABORG samtidig som de forble i alternativregisteret.

Det har for øvrig kommet innspill i den offentlige debatt om at ordningen med mva-fritak for alternative behandlere burde skrinlegges, uten at det er blitt noe mer snakk om det. Slike innspill har ikke hatt noe med SABORG å gjøre — man har argumentert for å øke antallet konvensjonelt utdannete behandlere og ikke bruke penger på behandling som ikke har dokumentert effekt. På den andre side arbeider NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, ved Universitetet i Tromsø) for at det skal drives mer forskning på alternativ behandling.

Konklusjon

Argumenter for å tre ut av SABORG blir dermed:

  • Vi er ikke aktivt med i SABORG.
  • Det finnes ingen juridisk kopling mellom medlemskap i SABORG og det mva-fritak som en del av våre terapeuter nyter godt av i kraft av å være registrert i alternativregisteret.

Vi finner ingen gode argumenter for fortsatt å være med i SABORG slik situasjonen er nå. Det kan godt være at det finnes slike argumenter og hvis du vet om noen slike så vil vi være takknemlig for å få dem presentert.

Kilder

Helsedirektoratets rundskriv “Alternativ behandling: Frivilling registerordning, Kriterier for godkjenning av organisasjoner og registrering av utøvere”. https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/alternativ-behandling-frivillig-registerordning-kriterier-for-godkjenning-av-organisasjoner-og-registrering-av-utovere

www.SABORG.no

Denne høringsuttalelsen er utarbeidet av Trond på vegne av Styret i foreningen pr. september 2015.

Scroll to Top