Vedtekter

Vedtekter for Norsk Psykosynteseforening

Revidert på årsmøtet 24.03.2022

§1 Foreningens art

Norsk Psykosynteseforening er en uavhengig interesseforening, uten tilknytning til noen institusjon eller kommersielle interesser.

§2 Foreningens formål

Foreningens formål er å fremme psykosyntese i Norge gjennom å:

  •  Virke for å utbre kjennskap til psykosyntese
  •  Bidra til medlemmenes faglige utvikling og kompetansebygging
  •  Støtte utvikling innen psykosyntese
  •  Være en styrkende, samlende kraft i hele psykosyntesemiljøet
  •   Utvikle kontakter og samarbeid med enkeltpersoner og organisasjoner nasjonalt oginternasjonalt.

§3 Etiske retningslinjer

Foreningens utøvende medlemmer forplikter seg til å følge foreningens Etiske retningslinjer.

§4 Medlemskap

Skriftlig medlemssøknad sendes Styret.

Utmeldelse skjer skriftlig og med 1 måneds varsel til Styret. Betalt kontingent refunderes ikke for inneværende år.

Styret kan ekskludere et medlem som opptrer til skade for foreningen eller andre medlemmer, alternativt kan styret nekte vedkommende adgang til enkelte arrangementer i regi av foreningen.

§ 4.1 Definisjoner

Med utøver menes en som praktiserer psykosyntese som coach eller terapeut mot vederlag.

Med diplomert menes en som har diplom utstedt fra HumaNova eller tilsvarende fra andre godkjente utdanningsinstitusjoner i psykosyntese.

Med sertifisert menes at en utøver har fått godkjent PFO-krav for det aktuelle året.

§ 4.2 Medlemskapstyper

Foreningen tilbyr følgende medlemskap:

❖ Student/støttemedlem
Enhver som studerer, eller er interessert i psykosyntese kan søke om medlemskap i denne kategorien

❖ Medlem
For utøvere av psykosyntese
Personer som har diplomert psykosynteseutdanning som samtaleterapeut, coach, stresskonsulent, mentor, organisasjonskonsulent eller lignende fra norsk utdanningsinstitusjon kan søke medlemskap.
Andre med tilsvarende Psykosynteseutdannelse fra andre land kan også bli medlemmer etter nærmere vurdering av Styret.

§ 4.3 Særlige bestemmelser for medlemmer

❖ Medlemmene plikter å utøve sin virksomhet på forsvarlig måte og i samsvar med foreningens etiske regler for utøvere av psykosyntese.

❖ Foreningen har innført PFO – Profesjonell Faglig Oppdatering som en årlig sertifisering og kvalitetssikring av coacher og terapeuter.
PFO-timer kan samles i ulike kategorier innenfor personlig og faglig utvikling, beskrevet i eget skjema som fylles ut og sendes inn til foreningen for hvert år. Kravet er 37,5 godkjente timer per kalenderår som gir rett til å bruke benevnelsen sertifisert det påfølgende år og dermed få maksimal eksponering i utøverregisteret på foreningens hjemmeside.

Opplegget ble vedtatt på årsmøtet i 2021.

❖ Medlemmene plikter å gi nødvendig informasjon til sine klienter om behandlingen og vilkårene for denne slik det er beskrevet i de etiske reglene.

❖  Medlemmene plikter å behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte. Klientene har klagerett over medlemmenes yrkesfaglige adferd. Evt. klager behandles av foreningens etiske råd. Medlemmene plikter å opplyse klientene om denne klageretten.

❖  Styret kan ekskludere et medlem som opptrer i strid med foreningens etiske retningslinjer. For mindre alvorlige forseelser, kan styret alternativt gi medlemmet advarsel.

§5 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år i første kvartal. Styret innkaller skriftlig til årsmøte med 3 ukers varsel.

Årsmøtet behandler:

–  Styrets årsberetning m/regnskap
–  Budsjett for kommende år
–  Handlingsplan for kommende år
–  Valg av styre og valgkomité
–  Fastsettelse av medlemskontingent og godtgjørelser.
–  Innkomne saker til behandling på årsmøtet, fremmet til styret inntil 2 uker før årsmøtet.

Hvert medlem har 1 stemme. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall.

Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall blant deltakerne på årsmøtet. Styret kunngjør vedtektsendringer overfor samtlige medlemmer.

 

§6  Foreningens organer og utvalg

Foreningen har følgende permanente organer:

❖ Styre
❖ Valgkomité
❖ Ett medlem som kontrollerer regnskapet

❖ Etisk råd

§7  Styret

Styret velges av årsmøtet og består av Styreleder, Nestleder, 2 til 4 medlemmer og 1 til 2 varamedlemmer. Årsmøtet velger styreleder, kasserer og nestleder.
Styreleder velges for 1 år av gangen.
De øvrige medlemmene velges for to år av gangen.

Styret bør ha minst 2 utøvende medlemmer.

Styrets oppgave er å lede foreningens virksomhet og forvalte dens midler. Styret fremlegger for årsmøtet årsberetning for inneværende styreperiode med regnskap og budsjett.

Styret kan opprette administrasjon, utvalg og arbeidsgrupper etter behov.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er representert hvorav en av de tre er styreleder eller nestleder.
Avgjørelser fattes med vanlig flertall. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styret skal bidra til at medlemmene utvikler seg i psykosyntese og formidle kunnskaper om og kjennskap til psykosyntese til allmennheten.
Til dette arbeidet kan styret gjøre bruk av foreningens midler og andre ressurser for å kunne utføre sitt arbeid.
Det utarbeides egne regnskap for større kompetanseprosjekter som seminarer og konferanser med innkjøpte forelesere.

§8  Valgkomité

Valgkomiteen velges på årsmøtet. Komiteen består av to-tre medlemmer av foreningen.
Valgkomiteen velges for to-2 år av gangen.
Dersom valgkomité ikke velges på årsmøtet kan styret fungere som valgkomité.

§9  Medlemskontingent

Foreningens medlemmer betaler årlig kontingent som fastsettes av styret.

Fristen for innbetaling er 10. mars. Dersom et medlem ikke har betalt kontingenten innen fristen, kan styret stryke vedkommende av medlemslisten. Styret må i så fall ha sendt et varsel med minst 14 dagers betalingsfrist.

§10 Økonomi

Styremedlemmene skal få refundert alle utgifter i forbindelse med vervet, inkludert dekning av reiseutgifter, utgifter til porto, kopiering, leie av lokaler, bevertning på styremøter osv.
Styrets medlemmer deltar gratis på de arrangement som arrangeres av foreningen gjennom vervet.

Styret honoreres etter de gjeldende satser som årsmøtet godkjenner.

§11  Revisjon

Årsmøtet velger ett medlem til å gå gjennom inneværende års regnskap før det legges frem for neste års årsmøte til godkjenning.

§12  Etisk råd

Sammensetningen av Etisk råd og dets oppgaver er definert i foreningens Etiske retningslinjer.
Medlemmer og varamedlemmer i rådet bør være diplomerte utøvere av psykosyntese. Etisk råd velges på årsmøtet og for to -2- år av gangen. Forslag til medlemmer utarbeides av valgkomiteen.

§13  Ekstraordinært årsmøte og oppløsning

Styret kan på 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Foreningen kan etter forslag fra styret oppløses ved uravstemning blant medlemmene. Foreningen oppløses dersom 2/3 av medlemmene som deltar i uravstemningen krever det.
Om foreningen besluttes oppløst, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte hvor disposisjon av foreningens midler vedtas.

Scroll to Top