Viljestjernen

Viljestjernen

Stjernediagrammet: Seks psykologiske funksjoner

Stjernediagrammet er et grunnleggende verktøy i viljearbeid. Skissen viser forholdene mellom jeg og vilje på den ene side, og de øvrige psykiske funksjonene på den andre, og gir muligheter for å utforske hvordan jeget gjennom viljen virker på øvrige psykologiske funksjoner og styrer og regulere dem.

Øvelser

Med aktiviserende teknikker kan en utforske personlige mønstre og potensialer ved hjelp av stjernediagrammet. Formålet med dette arbeidet er utvikling av en sentral kjerne bestående av ren jeg-bevissthet og vilje, som er i kontakt med og samtidig er ubundet av alle andre funksjoner, mønstre osv.
Stjernedrama Enkel uttrykksøvelse for å utforske stjernen.
Stjernespillet Et brettspill for to eller flere deltakere som utforsker sider av seg i forhold til personlighetens kjerne – jeget – og dets mangfoldige vilje.

Mer om stjernediagrammet

Av Trond Øverland

Psykosyntesens stjernediagram viser forholdene mellom jeget og viljen på den ene side, og de ulike øvrige psykiske funksjonene på den andre. I diagrammet står viljen i sentrum i direkte kontakt og nært forbundet med jeget. Gjennom og i kraft av viljen virker jeget på de andre psykiske funksjonene, og regulerer og styrer dem.

Det er i drøftingen av den kløktige, smarte, smidige viljen at Assagioli trekker fram stjernediagrammet. Behovet for å samordne menneskets ulike psykologiske funksjoner blir belyst her. Forholdet mellom dem er komplekst, og styres av hovedsakelig to slags vekselvirkninger eller gjensidige påvirkninger. Først har vi de som skjer spontant eller mekanisk. Dernest kommer de som kan påvirkes, bestemmes og styres av viljen. Dette fører til en vurdering av skillet mellom det som kan kalles formbar ubevissthet på den ene side og strukturert eller betinget ubevissthet på den andre:

«Klassisk psykoanalyse fremhever det siste. Hovedmålet her er å påvise fortrengninger, komplekser, konflikter for å eliminere dem. Men en stor del av det ubevisste er ikke betinget på den måten. Det er formbart, og dets følsomhet for påvirkning gjør at det er å likne med et uttømmelig lager ueksponert film. Betinget ubevissthet kan derimot liknes med en oppsamling av allerede eksponert film. I den forstand fungerer vi som ustanselige filmkameraer hvor en ny del av den følsomme filmen hele tiden mottar nye inntrykk av bildene som fremtrer foran linsen.»*

Assagioli utviklet tidlig tanker om det formbare og det betingede, og fore- grep dermed det sentrale utgangspunktet for kognitiv terapi.** I The Act of Will presenterer han et sett med psykologiske lover; verktøy som kan brukes aktivt til å håndtere indre og ytre påvirkninger smidig. Ved hjelp av disse lovene kan vi aktivt utvikle det i oss som vi selv velger å fokusere på:

«Viljens sentrale stilling gjør at den kan virke som en høyere regulerende kraft, men denne kraften blir igjen styrt av psykologiske lover. Det å overse disse lovene betyr å kaste vrak på, eller risikere å misbruke, den iboende kraft som viljen har i kraft av sin sentrale stilling. Så kunnskap om disse lovene, og bruk av teknikker basert på dem, er av grunnleggende betydning.»***

I sentrum av egget

Ettersom Assagioli presenterte stjernen først mot slutten av sitt liv, er den rett og slett kommet i skyggen av egget. Dette betyr ikke at stjernen er uviktig. Stjernen peker på og realiserer viktige trekk ved personlig psykosyntese foruten hvilken videre psykosyntese blir umulig. Hvis stjernen og egget skulle sammenholdes, ville stjernen være å finne midt i egget, i det området som kalles ”Bevissthetsfeltet – det personlige jegets arena”, som foreslått her:

I et intervju med det amerikanske tidsskriftet Psychology Today uttalte Aassagioli at stjernediagrammet kanskje er den beste måten å vise forskjellen mellom hans og andres lære på. Stjernen er som sagt først og fremst knyttet til psykosyntesens viljeslære. Viljen har på sin side stått svakt i moderne psykologi og psykoterapi, ikke minst fordi psykoanalysen og atferdspsykologien avviste den. Stjernediagrammet er dermed viktig ikke minst fordi det så tydelig viser hvilke konkrete områder eller tilstander en kan involvere i arbeidet med personlig psykosyntese. Det vil si identifisering, integrering, syntesering osv. av oppstykket og mer eller mindre ubevisste personlighetstrekk og tilstander.

Stjernediagrammet framstår umiddelbart for mange som mer konkret enn ovaldiagrammet. «Eggets» mektige dyp og høydedrag vil naturlig nok fortone seg som svært omfattende og ikke alltid innen rekkevidde.

Stjernen derimot består av elementer og funksjoner som de fleste opplever som mer konkrete: kropp og sansning, impulser og instinkter, følelser, fantasi og kreativitet, tenkning, intuisjon. Alt dette kan umiddelbart utforskes, styrkes og integreres. Det personlige psykosyntesearbeidet knytter viljen til psykens kjerne og blir sentral i videre kartlegging, integrering og syntese.

Med stjernediagrammet som kart kan en begi seg ut på en oppdagelsesreise i seg selv. En kan utforske ulike grunnleggende sider av sin personlighet, hele tiden med en trygg forankring i sin egen kjerne og med dens mest sentrale kraft, viljen, ved sin side. Med litt ekstra eventyrlyst kan en kanskje også komme inn på spennende territorier som en kanskje ikke kjente til fra før! Hvor langt kan den personlige stjernen egentlig strekke seg i det mystiske, transpersonlige egget?

* The Act of Will, A Guide to Self-Actualization and Self-Realization. David Platts Publ. Co., Knaphill, 1974/1999, s. 49-50.
** Aaron Becks Cognitive Therapy and Emotional Disorders utkom i 1975.
*** The Act of Will, s. 51.

Scroll to Top